vendredi 23 janvier 2009

جایزهء سيمون دوبووار در دستان سيمين بهبهانی

کافه "دو مگو"پاریس ، روز چهارشنبه بیست و یکم ژانویه میزبان سيمين بهبهانی بود ثا درجایی که سیمون دوبووار، نویسندۀ نامدار فرانسوی کثاب پر آوازۀ "جنس دوم"را خلق کرده اسث ، جایزۀ بنیاد این فمینیست فرانسوی یه کمپين يک ميليون امضا اهدا شود.
خانم ژوليا کريستوا، که از مبتکران این جایزه است، در موردش چنين توضيح مي دهد:
"اين جايزه به مردان وزناني اهدا مي شود که در چارچوب انديشه آزاد سيمون دوبووار مي کوشند سهم خويش رادر ارتقاء حقوق زنان در سراسر جهان ايفا کنند." وی همچنین دلیل برگزیده شدن کمپين را حرکت شجاعانه زنان ایران برای رسیدن به برابری که خواست اولیه سیمون دوبوار بود عنوان کرد.
اين جايزه با مشارکت فرانس کولتور، کتابخانه ملي فرانسه، مرکز ملي اسناد وکتاب اين کشور و انتشارات گاليمار، و توسط يک گروه داوري متشکل از اهالي فرهنگ فرانسه و ديگر کشورهاي جهان، و پس از بررسي فعاليت هاي افراد و يا نهادهايي که در زمينه ارتقا حقوق زنان فعاليت مي کنند، اهدا مي شود.
کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه از مبارزه زنان ايران و همچنين از اعضای کمپين يک ميليون امضاء تقدير کرد و لوح ثقدیر این جایزه را به سيمين بهبهانی اهدا نمود.شاعر ایرانی نیز درپایان مراسم شعری را می خواند که واژگان غشق وبوسه را در خود دارد ،
واژگانی که برای زنان واژگان ممنوغ یوده و هست.
اغضای شاخه کمپين يک ميليون امضا در فرانسه در حالیکه پین های کمپين را بر سبنه داشتند از شخصیت های برجسته ای چون سبلوی لوبن دوبوار، دخثرسيمون دوبووار، کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه والویه پوارو دروور، نویسنده و دیپلمات در حمایت از کمپین امضاء گرفتند.فیلمی که از این مراسم توسط این گروه گرفته شده است به زودی در روی این وبلا گ قرار می گیرد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire